Informatie

Algemeen

Het korps buitendienstmedewerkers, waaronder audit specialisten, inspecteurs en controleurs van allerlei disciplines, productdeskundigen, landbouw- en natuurspecialisten, assistenten etc.  van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in Nederland bestaat uit ruim 1300 medewerkers.

Deze zijn verdeeld over diverse disciplines, zoals controle op levensmiddelen (veterinair en niet-veterinaire producten), controle op non-food (zoals cosmetica, huishoudapparaten, speelgoed en kinderspeelplaatsen, chemische producten etc.), controle op bedrijven met een technologisch karakter, zoals grotere levensmiddelenproductiebedrijven en importeurs van levensmiddelen, controle op de import van producten uit landen buiten de EU aan de grenzen, en sinds 1 januari 2002 ook de controle op een groot deel van de Drank- en horecawet en de Tabakswet, zoals leeftijdsgrenzen voor de verkoop van alcohol en tabak. Ook de controle op dierenwelzijn, diertransporten, het CITES verdrag (beschermde planten en dieren), het illegaal uitrijden van mest en de controle op landbouwsubsidies etc. horen bij de diverse taken van de buitendienstmedewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Veel van de buitendienstmedewerkers zijn al aangesloten bij de vereniging met de officiële naam "College van Keurmeesters bij de Keuringsdiensten van Waren in het Koninkrijk der Nederlanden", kortweg "College van Keurmeesters" of met de roepnaam "Het College".

Doel

Het doel van de vereniging staat omschreven als: "de belangen der leden behartigen, hun vakkennis te vermeerderen, de kameraadschap en saamhorigheid te bevorderen en in voorkomende gevallen van advies te dienen"

Historie

De vereniging werd opgericht, kort na het oprichten en instellen van overheidscontrole op de verkoop van waren (levensmiddelen) op 20 april 1924 en heeft haar statutaire zetel in Rotterdam.

Heden

De NVWA is een handhavings- en opsporingsdienst van het Ministerie van Economische zaken, en doet dit door gezondheids- en consumentenbescherming in de gehele productieketen van levensmiddelen en non-foods (zoals speelgoed, electronica en cosmetica) te bewaken, door controle en toezicht op de naleving van de wettelijke regels gesteld in o.a. de Warenwet, Landbouwkwaliteitswet, Tabakswet, Bestrijdingsmiddelenwet, Drank- en horecawet, Geneesmiddelenwet, Welzijnswet voor dieren, Verordeningen van Bedrijfschappen, Wet op de Economische delicten etc., en een groot aantal Europese Verordeningen, Richtlijnen en Beschikkingen welke toezien op de gezondheid en veiligheid van de consument en dier.

De NVWA in Nederland is op 1 januari 2012 gevormd uit de nVWA (ex Keuringsdienst van Waren en Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees), de Algemene Inspectiedienst (AID) en de Plantenziektekundige dienst (PD) en werken centraal vanuit het hoofdkantoor in Utrecht.

In het verenigde Europa zoals dat op dit moment functioneert is voor de NVWA volop werk, want ook Europa wil een vinger aan de pols houden voor wat de veiligheid van voedsel en non-food consumentenproducten en het welzijn van dieren betreft. Denk maar aan de voedsel"schandalen" van de afgelopen jaren, diverse recalls van zowel voedsel als non-food zaken (zie nieuwsitems), en aan enkele serieuze problemen met dierenwelzijn, zoals veetransporten.

Iedere discipline bestaat uit teams met de voornoemde werkgebieden welke verantwoordelijk zijn voor de opsporing, handhaving en signalering in de diverse werkgebieden.

Inspecteurs, auditeurs, productdeskundigen en specialisten van de dienst zijn dagelijks langs de weg om bedrijven te inspecteren, en de toestand van de bedrijven en producten en productie processen te beoordelen. Ook nemen zij steekproefsgewijs monsters van de verkochte waren, zowel van eetwaren als bijvoorbeeld van speelgoed of cosmetica, maar ook grond- en hulpstoffen maar bijvoorbeeld ook bladmateriaal bij kwekers om in de beschikbare eigen laboratoria te onderzoeken, of afwijkingen aan de waar aanleiding zijn om over te gaan tot maatregelen tegen de verhandelaar of gebruiker van de waar. Ook het gebruik van digitale middelen helpen de inspecteurs om snel misstanden te ontdekken. Veel controles vinden ook plaats naar aanleiding van klachten uit het publiek of het bedrijfsleven, welke mede de ogen en oren zijn van de dienst. Maatregelen kunnen zijn: waarschuwingen en/of bekeuringen, afhankelijk van de zwaarte van de geconstateerde afwijking. Indien er een bekeuring wordt gegeven aan een bedrijf, dan kan dat bestuurlijk worden afgedaan door het opleggen van een boete door het eigen Ministerie (bestuurlijk beboeten), of er kan (in bepaalde gevallen) door het Openbaar Ministerie vervolging van de verdachte worden ingesteld. In beide gevallen kan dat uitmonden in (vaak hoge) boetes.

Met name vuile bedrijfsruimten in winkels en restaurants, en de verkoop van gevaarlijke eet- en drinkwaren (bederf, ongedierte etc.) en het niet in werking hebben van een voedselveiligheidsplan of hygiënecode, worden gezien als een zware overtreding, omdat het publiek verwacht dat de bedrijven goed schoon zijn, zij eet- en drinkwaren verkopen die geen gevaar opleveren voor de consument en zorg dragen voor het leveren van veilig voedsel.

Ook het verhandelen van ondeugdelijke non-food producten, die een direct gevaar voor de veiligheid kunnen opleveren (zoals gevaarlijk speelgoed en elektrische apparaten) wordt streng gestraft. Vaak wordt dan ook de verdere verkoop van dat gevaarlijke product verboden en wordt het publiek d.m.v. de media gewaarschuwd.

Sinds enige jaren is de controle op de Drank- en horecawet en de Tabakswet toegevoegd aan de controlewerkzaamheden. De politiek wenst dat daar meer controle op uitgeoefend wordt, hetgeen, getuige de berichtgeving in de media de afgelopen jaren, een hot item is.

Internationaal

"Het College" draagt als vakvereniging internationaal bij aan samenwerking met andere lidstaten van de Europese Unie en daarbuiten, door haar contacten via een netwerk met collega's en beleidsmakers.

Sinds 1992 is Het College lid van het EWFC (European Workingcommunity for Foodcontrol and Consumerprotection) een samenwerkingsverband met de landen Duitsland, Belgie, Frankrijk, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Cyprus en Ierland.

Sinds 1999 is Het College nauw betrokken bij de International Federation for Environmental Health (IFEH), met name binnen het Europese deel daarvan (EFEH) waarvan Het College voor 2014 en 2015 voorzitter is.

Financieel

De leden betalen een geringe contributie, met name om de kosten van het (digitale)clubblad en nieuwsbrief en vergaderingen te financieren. Verder ondersteunt de NVWA diverse activiteiten, zowel nationaal als internationaal, door een bijdrage.

Toekomst

In het verleden hebben de Keuringsdiensten en Inspectiediensten hun bestaansrecht volop duidelijk gemaakt naar het publiek; zaken als hormoonschandalen, dioxineschandalen, salmonellavergiftigingen, dierenleed, gevaarlijk speelgoed, ondeugdelijke technische apparaten, gevaarlijke speelplaatsen zijn zaken die een ieder nog vers in het geheugen liggen. Ook in de komende jaren zijn er volop uitdagingen, de globale handel betekent een geheel nieuwe wijze van inspecteren en controleren. De NVWA is slechts een gevolg daarvan, en het zal daar niet bij blijven.

De inspecteurs, controleurs, auditors etc. en dus ook Het College, blijven voor de veiligheid van de consument op pad gaan.